1. Uczestnicy projektu zobowiązani są godnie reprezentować LKS Czaniec na zajęciach, turniejach jak i w życiu codziennym.
 2. W projekcie uczestniczą dzieci z roczników 2005 i młodsi.
 3. Zajęcia w drużynach młodzieżowych LKS Czaniec prowadzone są w okresie wiosna/lato na boiskach „zewnętrznych”, natomiast w okresie jesień/zima na salach gimnastycznych. O zmianach w harmonogramie opiekunowie zostają wcześniej powiadomieni przez trenera prowadzącego zajęcia.
 4. Uczestnik musi posiadać strój sportowy odpowiedni do pogody oraz miejsca treningu.
 5. Dłuższe nieobecności uczestnika na treningach należy wcześniej zgłaszać trenerowi.
 6. W razie przypadków losowych LKS Czaniec zastrzega sobie możliwość odwołania zajęć o czym opiekun zawodnika zostanie powiadomiony poprzez SMS na numer podany w deklaracji zawodnika.
 7. Za ewentualne szkody powstałe w wyniku nieodpowiedniego zachowania uczestnika na zajęciach odpowiada rodzic/opiekun dziecka.
 8. Podczas zajęć opiekunowie zobowiązani są do kulturalnego zachowania oraz nie wchodzenia na płytę boiska lub salę gimnastyczną.
 9. Trener wyznacza przerwy w treningu. Niedopuszczalne jest samowolne opuszczanie treningu przez uczestników- zawodników.
 10. Za kontakt z opiekunami zawodników odpowiada trener prowadzący zajęcia danej grupy.
 11. Wysokość składki członkowskiej i zasady jej pobierania ustalane są na rok kalendarzowy. W roku kalendarzowym 2020 składka członkowska wynosi 20 zł. W dalszej części regulaminu składka członkowska będzie określana jako „składka”.
 12. Informację o wysokości składki rodzic nowo zapisanego dziecka, otrzyma od trenera,podczas jego pierwszego treningu.
 13. Składkę należy płacić z góry u trenera danej grupy, do 10-go każdego miesiąca – za dany miesiąc. Brak wniesienia składki w terminie stanowi rażące naruszenie regulaminu i powodować może zawieszenie zawodnika w prawach do treningu do czasu uregulowania należności.
 14. Składka jest niepodzielna, niezależna od ilości przeprowadzonych w miesiącu zajęć – uczestniczenie przez dziecko w mniejszej niż zadeklarowana ilości zajęć nie stanowi możliwości jej obniżenia. W przypadku wcześniejszego zgłoszenia trenerowi całkowitej nieobecności w danym miesiącu – składka „postojowa” wynosić będzie połowę regularnej składkił za dany miesiąc.
 15. W przypadku nieuregulowania zaległych składek windykacja zaległości jest realizowana na drodze cywilno- prawnej.
 16. Uczestnicy i opiekunowie zobowiązani są do przestrzegania regulaminu. Złamanie regulaminu przez zawodnika bądź opiekuna może być podstawą do natychmiastowego wydalenia z LKS Czaniec pomimo wniesienia opłaty składki za dany miesiąc.
 17. LKS Czaniec zastrzega sobie prawo do zmian w regulaminie z uprzedzeniem opiekunów.
 18. Obowiązkiem każdego uczestnika zajęć jest informowanie trenera przed przystąpieniem do treningu o każdorazowej niedyspozycji, złym samopoczuciu, pogorszonym stanie zdrowia i innych ograniczeniach uniemożliwiających wykonywanie zadanych ćwiczeń.
 19. Rodzice i opiekunowie zobowiązują się do podania bieżących informacji o stanie zdrowia dziecka oraz jego ewentualnych przeciwwskazaniach do wykonywania ćwiczeń podczas trwania treningu.
 20. Stawienie się dziecka na zajęciach sportowych jest równoznaczne z potwierdzeniem braku przeciwwskazań u dziecka do podjęcia treningu.
 21. Rodzice mają prawo wystąpić do Zarządu z prośbą o zebranie wyjaśniające w sprawach dotyczących zespołu.
 22. Klub, trenerzy ani jakiekolwiek inne osoby działające w imieniu Klubu nie ponoszą odpowiedzialności za zaistniałe zdarzenia zarówno przed, jak i po treningach; rodzice każdego małoletniego uczestnika LKS Czaniec zobowiązani są zapewnić swojemu dziecku opiekę do chwili rozpoczęcia zajęć, jak i po ich zakończeniu.
 23. Rodzice akceptując powyższy regulamin wyrażają zgodę na udział dziecka w zajęciach organizowanych przez LKS Czaniec a na poznanych i opisanych w regulaminie zasadach oraz na umieszczenie reklam sponsorów drużyny na otrzymanych i zakupionych strojach meczowych, a także na wykorzystanie wizerunku dziecka w celach promocyjnych klubu sportowego.